Política de privacitat

El responsable del tractament de dades és l’Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia (AFNE) i titular del website www.afne.org (en endavant el “Website”), amb domicili social a Avinguda Diagonal, 365 1r 2a 08037 BARCELONA i amb CIF número G63304208 que té com a objectius: promoure projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a Etiòpia i fomentar el desenvolupament personal i social de tots els nens i nenes nascuts a Etiòpia.

  • El delegat de protecció és PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SLU, amb domicili al P.I. POLINGESA Av. Mas Pins, 150, 17457 Riudellots de la Selva (Girona), amb correu electrònic de contacte dpo.cliente@conversia.es i telèfon 902877192.
  • AFNE garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’usuari a la pàgina web i, en compliment amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades en el Reglament General (EU) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 , de Protecció de Dades (RGPD) i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades han estat obtingudes a través de relacions prèvies que ha mantingut amb AFNE amb motiu de campanyes, activitats, actes solidaris, col·laboracions o sol·licituds d’informació sobre la nostra entitat o les nostres activitats. Aquestes dades seran tractades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

b) Les dades són recollides amb les següents finalitats:

  • Gestió, tramitació, sol·licitud d’informació i resolució de consultes.
  • Enviament d’informació relativa a l’associació i les seves activitats per mitjans electrònics, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa relacionada sempre amb temes de l’associació.
  • Inscripció a activitats i actes de l’associació.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació de les mateixes.

d) AFNE es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

e) AFNE comunicarà les seves dades exclusivament als proveïdors en les activitats involucrades. Per prestar aquests serveis, necessàriament hem de comunicar les seves dades personals perquè puguin proveir els productes, activitats i/o prestar els serveis en què s’han inscrit.

    AFNE no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que l’usuari posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) d’aquest document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que, per tant, té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de Privacitat.

g) L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a AFNE una carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.