Política de privacitat

L’Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia és l’entitat AFNE i titular del website www.afne.org (en endavant el “Website”), amb domicili social a Avinguda Diagonal, 365 1r 2a. 08037 BARCELONA i amb C.I.F. G63304208. Està destinada a: promoure projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a Etiòpia, i fomentar el desenvolupament personal i social de tots els nens i nenes nascuts a Etiòpia que resideixin a l’estat espanyol.

AFNE li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en li RD 1720 / 2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a AFNE seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporats en el fitxer USUARIS dE lA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat d’AFNE, el qual ha estat degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptades amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d) AFNE es compromet a protegir la informació confidencial a què tingui accés.

e) AFNE no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers, diferents dels referits a l’apartat b) del present document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privadesa.

g) L’Usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a AFNE carta degudament signada a la nostra adreça postal , dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.